Årsmötesprotokoll

17 januari, 2023

Protokoll förd vid årsmötet i Leksands Biodlarförening måndagen den 14 november 2022 kl. 18,30 i Församlingshemmet S:t Persgården Kyrkallén 6.

Närvarande: 16 personer enl. separat närvarolista.

§ 1 Mötets öppnande

Ordförande Staffan Löwenborg hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat.

§ 2 Val av mötesfunktionärer.

a/ Årsmötet beslutade att välja Staffan Löwenborg till mötets ordförande. b/ Årsmötet beslutade att välja Anita Lemon till mötets sekreterare. c/ Årsmötet beslutade att välja Maria Östlund och Michaela Backlund till protokolljusterare tillika rösträknare.

§ 3 Årsmötets kallelse

Årsmötet beslutade att Kallelsen befanns utskickad i tid och godkändes.

§ 4 Fastställande av föredragningslistan.

Årsmötet beslutade att fastställa föredragningslistan.

§ 5 Styrelsens redogörelse för det gångna året

a/ Skriftlig redovisning av verksamhetsberättelsen har gått ut till alla närvarande i förväg.
b/ Kassören Brita Bröms redogjorde för bokslutet. Behållning summa tillgångar 83 362,16.
c/ Revisionsberättelsen för 2022 upplästes av kassören.

Årsmötet beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och ekonomisk berättelse och lägga dessa till handlingarna.

§ 6 Frågan om ansvarsfrihet

Årsmötet beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 7 Redogörelse för skrivelser från distriktet eller förbund

Inga skrivelser från förbund eller distrikt har inkommit.

§ 8 Behandling av motioner eller styrelseförslag

Inga motioner eller styrelseförslag har inkommit.

§ 9 Behandling av styrelsens förslag ang. verksamhet det kommande året.

a/ skriftlig verksamhetsplan för 2022-23 har gått ut till alla närvarande i förväg. Den godkändes och lades till handlingarna.

b/ möten och andra aktiviteter
föreningen fortsätter med ”bisnack” juni-oktober 2023.

c/ utåtriktade aktiviteter
Vi kommer att delta på Dalarnas Trädgård- och Hantverksmässa på Villa
Långbers i Tällberg den 13-14 maj. Även försöka delta på Bondensmarknad
och skördefest på Hildasholm. Siktar även på kurs till våren om intresse
finns.

d/ samverkan med andra organisationer
Ingen samverkan med andra organisationer nämndes.

e/ beslut av föreningens andel medlemsavgiften för 2024 (4st) fullbetalande
medlem, familjemedlem, juniormedlem och vänmedlem.

Årsmötet beslutar att från fullbetalande medlem erhåller föreningen 100kr,
familjemedlem 50kr, juniormedlem 0kr och vänmedlem 100kr.

f/ fråga om arvoden till styrelsen

Årsmötet beslutar att som tidigare år ge arvode med hela års-
avgiften till sekreterare och kassör, halva årsavgiften till ordförande.

g/ övriga aktiviteter/frågor
Årsmötet beslutar att styrelsen och medlemmar får jättegärna komma in
med idéer för framtida aktiviteter.
§ 10 Val av ordförande

Årsmötet beslutar att välja Staffan Löwenborg till ordförande för 2023

§ 11 Val av övriga ledamöter

Årsmötet beslutar att välja nedanstående 6 ledamöter efter valberedningens förslag.

Ledamöter på 1 år Ledamöter på 2 år
Mats Goop Brita Bröms
Birger Pros Anita Lemon
Karin Backman
Maria Östlund
§12 Val till eventuella kommittéer

Årsmötet beslutar att välja Anita Lemon, Birger Pros och Karin Backman att ingå i honungsbedömningskommittèn på 1år.
Årsmötet beslutar att välja Anita Lemon till honungsbedömningskommitténs ordförande på 1 år.

§ 13 Val av revisor

Årsmötet beslutar att välja Agneta Bröms som revisor på 1 år.

§14 Val av Revisorsersättare

Årsmötet beslutar att välja Hillevi Skoglund som revisor ersättare på 1 år.

§ 15 Val av Valberedning

Årsmötet beslutar att välja Sven-Åke Petters som valberedare.

§ 16 Val av ombud till distriktet och ersättare

Årsmötet beslutar att välja Staffan Löwenborg, Mats Goop och Anita
Lemon på 1år.
Årsmötet beslutar att välja Karin Backman som ersättare till distriktet på
1år.

§ 17 Övriga valärenden
Årsmötet beslutar att välja Anita Lemon till ansvarig för medlemsregistret och kontaktperson för infoutskick från förbund till förening.
Årsmötet beslutar att välja Sven–Åke Petters till bihälsosamordnare.
Årsmötet beslutar att välja Maria Östlund och My Liljefors till
Hemsidesansvariga.
Årsmötet beslutade att styrelsen utser vid behov ombud till årsmötet.

§ 18 Övrig information/frågor

Parningsstationen i Ljusbodarna har givit några drottningar. Staffan, Birger och Anita har sett till bisamhället och apideorna. Vi fortsätter med drottningodling för att förhoppningsvis kunna förse medlemmar med nya drottningar. Bisamhället står nu under vintern hos Anita i Heden.

Staffan informerade om vikten av att ALLA behandlar sina bisamhällen mot varroa.

Vi siktar på kurs nästa år om behov finns.

Vi fick även i år lite honung från bisamhällena vi ”kupan” och Ljusbodarna och som vi använder till ”goodwill” från föreningen till bl.a. Kyrkan, S:t Persgården, Sparbanken m.fl.

Slungningsavgiften i ”kupan” blir oförändrad 100kr/tillfälle. Slungningen bokas hos Brita på 070-363 89 02 och betalas i förskott via Swish 12330564
Städdag för dem som använt slungan är sista lördagen i september kl. 10,00

Vi fortsätter med fadder/mentorverksamhet. Kravet är att den som vill ha hjälp är medlem i Biodlarna och har valt Leksands Biodlarförening till sin lokalförening.

Gunilla Streijffert från Distriktet informerade om deras verksamhet.

Inga övriga frågor inkom

§19 Mötet avslutas

Ordförande Staffan Löwenborg tackade alla närvarande för visat intresse
Och förklarade mötet för avslutat.
Därefter bjöd föreningen på kaffe/the och smörgåstårta.